Zamknij

PRACA w Służbie Cywilnej - Komenda z Radomska szuka Inspektora.

19:01, 19.05.2019 | SpotRadomsko.pl | Praca w Radomsku
Skomentuj
Komenda Powiatowa Policji w Radomsku poszukuje kandydata na stanowisko Inspektora //spotradomsko.pl

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw: obsługi informatycznej w Zespole Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Praca biurowa, w siedzibie urzędu i poza nim, w systemie zmianowym, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca na I piętrze, wyjazdy służbowe.

zakres zadań:

  • zarządzanie i administrowanie systemami w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku i jednostkach podległych;
  • prowadzenie bieżącej obsługi serwerów w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku;
  • uruchamianie policyjnych systemów komputerowych w sieci Komendy Powiatowej Policji w Radomsku;
  • realizowanie czynności związanych z techniczną obsługą monitoringu;
  • obsługiwanie systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej komendy;
  • sprawdzanie dokumentów będących podstawą do rejestracji w systemach policyjnych oraz wprowadzanie i udostępnianie danych.

Spotted: Radomsko - najliczniejsza i najbardziej zaangażowana społeczność mieszkańców regionu. Spotkajmy się w internecie!

wymagania:

Wykształcenie: średnie
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

wymagania dodatkowe:

Wykształcenie: wyższe informatyczne
doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań

 

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Dokumenty należy złożyć do: 26.05.2019
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu


Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji 
w Radomsku 
97-500 Radomsko 
ul. Piłsudskiego 56

[ZT]584[/ZT]

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Powiatowy Policji w Radomsku przetwarza Pana/Pani dane osobowe: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Radomsku z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 56 w Radomsku, kod 97-500. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – e-mail: [email protected] 3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie przepisów dotyczących zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie 1,4366 mnożnika kwoty bazowej (2753,88 zł brutto) plus wysługa z tytułu lat. Oferty należy składać w kopertach z adnotacją "Oferta na stanowisko inspektora ds. obsługi informatycznej". Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Na wstępna rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne. Kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy. Oferty, które spełniały wymagania formalne lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni). Oświadczenia i list motywacyjny musza być podpisane własnoręcznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

WRÓĆ DO WYNIKÓW

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© Radomsko | Prawa zastrzeżone